Onko käyttämäsi sähkö ympäristöystävällistä?

Ilmastonmuutoskeskustelun myötä yhdeksi puheenaiheeksi on noussut sähkön ekologisuus. Monet kuluttajat ovatkin kiinnostuneita käyttämään niin sanottua ekosähköä, josta käytetään myös nimitystä vihersähkö. Sähkön ekologisuuden arvioiminen ei aina ole helppoa, ja tuotantotavan lisäksi onkin huomioita esimerkiksi vesistöihin kohdistuvat vaikutukset sekä happamoituminen. Sähköä voidaan tuottaa monin eri tavoin, mutta tuotannosta aiheutuu aina ympäristövaikutuksia.

Sähköntuotannon ympäristövaikutukset

Sähkön ympäristövaikutuksia arvioitaessa on otettava huomioon tuotantoketjun eri vaiheet, sillä varsinaisen energian tuotantoprosessin lisäksi ympäristöä kuormittavia tekijöitä ovat polttoaineen hankintatapa, jalostus, varastoiminen ja kuljetus. Lisäksi on tärkeää kiinnittää huomiota sähköntuotannon aiheuttamien jätteiden käsittelyyn. Ympäristöystävällisin teko onkin vähentää omaa sähkönkulutustaan, mutta muillakin valinnoilla voi toki vaikuttaa.

Ekologinen sähkö perustuu uusiutuvien energialähteiden käyttöön, mikä auttaa ylläpitämään kestävän kehityksen mukaista energiantuotantoa. Yhtiöt, jotka pyrkivät tuottamaan sähkönsä mahdollisimman ekologisesti, huolehtivat yleensä myös siitä, että muutkaan prosessin osat eivät kuormita luontoa turhaan. Esimerkiksi aurinko- ja tuulienergian tuottaminen ei edes tuota samalla tavalla jätettä kuin muutamat muut tuotantotavat.

Suomen sähköntuotanto

Suomessa sähköntuotanto perustuu moniin eri energianlähteisiin ja tuotantomuotoihin. Merkittävimmät sähkön tuotannon energialähteet maassamme ovat ydinvoima, kivihiili, vesivoima, maakaasu ja puupolttoaineet. Tuulivoiman osuus suomalaisesta sähköntuotannosta on vielä varsin pieni, joskin se on viime vuosina kasvanut selvästi. Itse tuotetun sähkön lisäksi Suomeen tuodaan jonkin verran sähköä naapurimaista.

Suomen kasvihuonepäästöistä yli 70 % tulee energiasektorilta, joten kysymys energiantuotannon ekologisuudesta ei ole lainkaan vähäpätöinen. Oikein tuotettuina ja käytettyinä uusiutuvat energianlähteet ovat sekä ympäristövaikutuksiltaan että ilmastopäästöiltään selkeästi muita tuotantotapoja ympäristöystävällisempiä. Ekologisen sähkön kuluttajahinnat eivät nykyään myöskään ole muita energiantuotantomuotoja kalliimpia, joten hinta ei missään nimessä ole este ekologisemmalle valinnalle.

Mitä on ympäristöystävällinen sähkö?

Sähkön ympäristöystävällisyyteen vaikuttavia tekijöitä on useita. Sähköä on sen tuotantotavasta riippumatta sekä varastoitava että kuljetettava, joten tässä yhteydessä keskitytään lähinnä sähkön eri tuotantotapojen ekologisuuden vertailemiseen. Todella perinpohjainen vertailu huomioisi tietenkin myös tuotantolaitosten rakennusprosessin aiheuttamat moninaiset ympäristövaikutukset, mutta niiden huomioiminen – erityisesti suhteessa tuotantolaitoksen kokonaiskäyttöaikaan – olisi todella hankalaa.

Ympäristöystävällinen sähkö perustuu uusiutuviin energianlähteisiin. Uusiutuvat energianlähteet saadaan resursseista, jotka nimensä mukaisesti uusiutuvat luonnossa täysin omavaraisesti, näistä esimerkkeinä aurinko ja virtaava vesi. Ihanteellisessa käytössä uusiutuvat energianlähteet ovat lähes loputtomia. Tänä päivänä sähkön tuottamiseen saatavilla olevia uusiutuvia energianlähteitä ovat vesivoima, aurinkoenergia, biokaasu, tuulivoima, puuenergia, peltoenergia ja lämpöpumput.

Aurinko- ja tuulisähkö

Aurinkosähköä tuotetaan keräämällä auringon säteilyenergiaa tarkoitukseen kehitettyjen kennojen eli aurinkopaneelien avulla. Aurinkopaneelien etu on se, että niitä voivat hankkia katoilleen myös yksittäiset kuluttajat. Suomen oloissa aurinkoenergia ei kuitenkaan oikein riitä ainoaksi sähköntuotantotavaksi, sillä paneelin tuottaman virran määrä riippuu auringonsäteilyn voimakkuudesta. Pilvisellä säällä tuotanto on siis vähäistä.

Tuulivoimalla tarkoitetaan tuulen liike-energian muuntamista pyörimisliikkeeksi ja edelleen sähköksi generaattorissa. Tuulivoimatuotannossa ei synny suoria päästöjä ilmaan, veteen tai maahan. Tuulivoimaloiden haitat ovatkin enemmän mukavuuskysymyksiä; monet pitävät tuulivoimaloita rumina, ja lisäksi ne tuottavat pyöriessään jonkin verran meteliä. Suomessa tuulivoimaa tuotetaan vielä melko vähän, mutta sen tuotantoa on tarkoitus lisätä.

Ongelmalliset vesi- ja puuvoima

Vesivoimalan avulla tuotettua sähköä pidetään ekologisena, onhan vesi sellainen luonnonvara, jota ei periaatteessa voida kuluttaa loppuun. Vesivoima ei kuitenkaan ole ympäristön kannalta täysin ongelmaton, sillä koskien patoaminen muuttaa joen virtaamista ja sitä kautta koko joen ja sen varren ekosysteemiä. Vaikka vesivoimaa markkinoidaankin ekosähkönä, se ei ole todellisen luonnonystävän valinta.

Suomessa kulutetusta energiasta merkittävä osa tuotetaan puupolttoaineilla. Yleensä polttoaine saadaan metsäteollisuudelta käyttämättä jääneestä puun kuoresta ja sahanpurusta sekä sellutuotannon sivutuotteesta, mustalipeästä. Energiatuotantoon sopivaa metsähaketta syntyy hakkuiden yhteydessä. Puupolttoaineen ongelmana ovat sen tuottamat pienhiukkaset. Pienhiukkaset taas aiheuttavat merkittävän terveyshaitan sekä ihmisille että eläimille, eikä puupolttoainetta siksi voida pitää kaikkein ekologisimpana valintana.

Energiantuotantoa säätelevät lait

Lainsäädäntö ei vielä toistaiseksi edellytä sitä, että sähköntuotannon tulisi olla ekologista, vaikka kamppailu ilmaston lämpenemistä vastaan pakottaa pohtimaan myös energiantuotannon keinoja. Sähköntuotantoa säädellään kuitenkin useiden lakien avulla, ja laeissa ja niiden asetuksissa kiinnitetään huomiota myös ympäristönäkökulmaan. Tällaisia lakeja ovat muun muassa ympäristönsuojelulaki, päästökauppalaki, maankäyttö- ja rakennuslaki sekä vesilaki.

Ympäristönsuojelulain avulla pyritään torjumaan ilmastonmuutosta, ehkäisemään ympäristön pilaantumista ja edistämään luonnonvarojen kestävää käyttöä. Päästökauppalailla pyritään edistämään kasvihuonepäästöjen vähentämistä kustannustehokkaasti ja taloudellisesti. Päästökauppalaki liittyy EU:n sisäiseen päästökauppaan. Rakentamista säädellään myös laeilla, ja suurissa hankkeissa joudutaan tekemään rakennushankkeen ympäristövaikutusten arviointi. Vesilaki säätelee vesien käyttöä, ja jätelaki jätehuoltoa ja jätteiden hyötykäyttöä.

Tietoa sähköstä asiakkaille

Suomessa sähkön myyjillä on lakisääteinen velvoite kertoa tietoja myymänsä sähkön tuotantotavasta, eli myyjän on tuotava ilmi edellisen kalenterivuoden aikana myymänsä sähkön tuottamiseen käytetyt energialähteet osuuksineen. Lisäksi tietoa pitää antaa hiilidioksidipäästöjen ja radioaktiivisten jätteiden määrästä. Energiateollisuus on lisäksi antanut suosituksensa siitä, miten tiedot sähkön alkuperästä pitäisi ilmoittaa asiakkaille, mikä helpottaa vertailua.

Suomi on uusiutuvan energian kärkimaita

Suomi yltää uusiutuvan energian käytössä EU-maiden kärkijoukkoon yhdessä naapurimaamme Ruotsin sekä Latvian ja Itävallan kanssa. Monissa muissa maissa painopiste on siirtynyt vahvasti vesivoiman hyödyntämiseen, mutta Suomessa ylivoimaisesti eniten käytetyt uusiutuvat energianlähteet ovat edelleen puuenergiassa ja kierrätyspolttoaineissa. Tänä päivänä jo reilu kolmasosa Suomen energiantuotannosta saadaan täysin uusiutuvista energianlähteistä.

Author: adminy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *